www.KODHENG.COM

1.บริษัทฯจะรับวางเดิมพันทางออนไลน์ หรือโดยทางโทรศัพท์ และสาขาของบริษัทฯเท่านั้น

2.ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบความถูกต้องของรายละเอียดการวางเดิมพัน เมื่อท่านลงเดิมพันแล้ว และมีการยืนยันรับวางเดิมพันแล้ว ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้

3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับตลาดการวางเดิมพันชั่วคราวได้ทุกเวลา ในระหว่างการหยุดรับ เราจะปฏิเสธการวางเดิมพัน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดรับการเดิมพันได้ทุกเกมส์ ทุกเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.เงินที่ได้รับจากการชนะ จะถูกโอนเข้าบัญชีของลูกค้า ตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้เท่านั้น ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบัญชีในการรับเงินโอน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง

5.บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่อุปกรณ์หรือการติดต่อล้มเหลว ซึ่งอาจเป็นผลให้ไม่สามารถวางพนันตามที่ลูกค้าต้องการได้

***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแปลงเปลี่ยนกติกาและเงื่อนไข ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพันรวมถึงอื่นๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า